Thành phố Hồ Chí Minh: Đã có trên 360 lượt hộ thả nuôi tôm sú giống với 56 triệu con

16/06/2016

Sản lượng thủy sản tháng 5/2016 ước đạt 3.879 tấn, giảm 0,6% so với cùng kỳ. Trong đó, nuôi trồng 2.035 tấn, tăng 5,3%; khai thác 1.844 tấn, giảm 6,4%. Sản lượng thủy sản 5 tháng ước đạt 21.253 tấn, giảm 1,7% so với cùng kỳ. Trong đó, nuôi trồng 13.831 tấn, giảm 1,7%; khai thác 7.421,4 tấn, giảm 1,7% so với cùng kỳ.

Tình hình thả nuôi tôm, tính đến ngày 10/05, đã có 364 lượt hộ thả nuôi tôm sú giống với 55,9 triệu con giống trên diện tích 2.943 ha. Tôm thẻ chân trắng có 835 lượt hộ thả nuôi với 368,8 triệu con giống trên diện tích 829,9 ha.
Từ đầu năm đến nay đã có 71 hộ nuôi có tôm bệnh trên diện tích 46 ha. Có 24 hộ với 15 ha được xử lý dập bệnh bằng thuốc của quỹ phòng ngừa dịch bệnh, số còn lại hộ tự xử lý.